За Frylow

За време на пржењето, маслато за пржење е во директен контакт со кислород и влага при високи температури (над 1600С) за подолг временски период. Последователно на тоа се одвиваат процеси на оксидација, кои што го менуваат хемискиот состав на користените масла и се ослободуваат супстанции штетни за здравјето.
За елиминирање на влијанието на овие штетни процеси може да се дејствува со технологија, која што го инхибира процесот на оксидација.

Што претставува Frylow?
Frylow е уред од керамика со фотокаталитички својства, кој што го продолжува до 400% времето за користење на маслата за пржење.

Како работи Frylow?
Фотокаталитичната технологија на Frylow дејствува на маслата за пржење на молекуларно ниво преку забавување на процесот на оксидација и зголемување на топлотната спроводливост.
После потопување во маслото овој керамичен уред, преку специфични процеси на реакција, базирани на титаниум и платина, ефективно го зголемуваат времето на користење на маслото повеќе од три пати.
Ги забавува процесите на оксидација на маслата за пржење
Ги редуцира слободните радикали и другите штетни состојки
Ја зголемува топлотната спроводливост на маслата за пржење
Го намалува апсорбирањето на маслата од храната и на тој начин ги намалува калориите до 47,8%
Значително го намалува трошокот на масло – ако до сега сте го менувале маслото за пржење на секои два дена, со Frylow технологијата тоа се продолжува на четири дена минимум.

Copyright © 2013 „БИОКОМ ТРЕНД” ДООЕЛ Designed by ITGstudio